Gå til forrige side

Disclaimer og privatlivspolitik for Sundhedsvejen.dk

Sundhedsvejen.dk leveres af NOVAX A/S, på vegne af Foreningen Sundhedsvejen.

Hensigten med www.sundhedsvejen.dk er at give en platform til den kommunale sundhedspleje, hvorfra de kan kommunikere til den enkelte borger om personfølsomme oplysninger og give kommunale informationer.

Vi påtager os ikke ansvar for tab eller skade opstået som følge af anvendelse af informationer fra www.sundhedsvejen.dk. Ligeledes påtager Foreningen Sundhedsvejen sig ikke ansvar for link til tredjemands server eller informationerne herpå.

Skulle der være utilfredhed med indhold, som opfattes som forkert, stødende eller i strid med lovgivning eller etik, tag kontakt til din kommunale sundhedspleje.

Al anvendelse af informationer, herunder download af filer fra www.sundhedsvejen.dk, sker på brugerens eget ansvar.

Sundhedsvejen.dk er omfattet af ophavsretsloven. Det betyder at dele af hjemmesidens indhold ikke må gengives uden tilladelse fra NOVAX A/S eller den enkelte kommune herunder våbenskjold.

Privatlivspolitik for Sundhedsvejen.dk

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, opfølgning m.v. af dit barn eller dig som borger indsamler og behandler din kommune som dataansvarlig en række personoplysninger om jer. Dette er din kommune forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Sundhedsvejen.dk på foranledning af kommunen behandler, bruger og videregiver jeres personoplysninger.

Typer af oplysninger

Sundhedsvejen.dk behandler følgende typer af personoplysninger om jer (i det omfang det er relevant for jer):

Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, evt. adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr. og familierelationer

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger og undersøgelsesresultater)
• Andre rent private forhold, f.eks. forhold af betydning for forældreomsorg i hjemmet

Formål

Din kommune behandler jeres personoplysninger til følgende formål:
• Undersøgelse og diagnostik af barnet og familien
• Kommunikation med jer ift. henvisning til andre sundhedspersoner

Frivillighed

Når din kommune indsamler personoplysninger direkte fra jer, giver I personoplysningerne frivilligt. I er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til din kommune. Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne vil være, at kommunen ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at den i nogle tilfælde ikke kan undersøge og evt. diagnosticere jer.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger i Sundhedsvejen.dk videregives aldrig til tredjepart, med mindre I selv udtrykkeligt har givet tilsagn hertil.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige behandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databe-skyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af jeres personoplysninger er baseret på samtykke, har I ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis I tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til at få slettet oplysninger fra Sundhedsvejen.dk
Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis I har spørgsmål vedrørende behandlingen af jeres personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er I velkommen til at kontakte kommunen.

Sundhedsvejen.dk bruger cookies til nødvendige indstillinger for login med Nem-ID. Læs mere om cookies.